Anvisningar KM

KM regler Nivå I Securitas Tjänstehundklubb

Bedömning -allmänt

a) Moments början och slut

Hunden får inte lastas för annat än det som förekommer under själva

momentet.

b) Vägran

Som regel kan ett moment avbrytas, när hunden vägrat att åtlyda tredje

kommandot/tecknet. Samma gäller om hunden återvänder till förarens sida

utan att ha utfört momentet (gäller ej återkallande i samband med tjuvstart).

Domare har även rätt att avbryta ett moment om hunden visar uppenbar

oförmåga att genomföra detsamma.

c) Kommandon och tecken

Utöver kommando eller tecken får hundens namn användas som

lystringsord. Använder föraren tecken så får detta i princip inte utsträckas

längre i tiden än ett muntligt kommando. Tecken som alternativ till

muntligt kommando får endast användas i de moment och för de

kommandon där så anges i reglerna. Tekniska hjälpmedel får inte användas,

med undantag för momenten ”Genomsökande av område och markering”

samt ”Avsökande” där visselpipa är tillåten.

Tekniskt fel

Om ett moment ej kunnat utföras som planerat så avgör domarna om

momentet trots detta går att bedöma eller om det ska betraktas som ett

tekniskt fel och momentet således göras om. En förare kan aldrig orsaka ett

tekniskt fel genom att inte följa regler och anvisningar eller de order som

ges av tävlingsledaren.

Betygsskala

Bedömningen sker enligt nedanstående betygsskala:

0 (ej godkänd) -5 -5,5 -6 -6,5 -7 -7,5 -8 -8,5 -9 -9,5 -10.

Betygen multipliceras med för varje moment angiven koefficient.

Öppen resp. sluten bedömning

Bedömningen är öppen eller sluten eller en kombination av båda. Öppen

bedömning är obligatorisk i lydnadsmoment och skyddsmoment. Då

fungerande domare så finner lämpligt bör öppen bedömning även tillämpas

vid andra moment. Tillämpas sluten bedömning bör domarnas betyg

bekantgöras under tävlingens gång.

Hunds framförande

a) Hunden ska ha samma förare i samtliga moment.

b) Vid samtliga lydnadsmoment och i skyddsmomenten ska hund, om ej

annat framgår av reglerna, framföras fritt vid sidan. Kopplet ska därvid

avläggas eller bäras osynligt för hunden.

c) Med utgångsställning menas att hunden är sittande vid förarens vänstra

sida.

d) Vid hunds inkommande till den stillastående förarens sida accepteras att

den först sätter sig framför och sedan kommenderas in till vänster sida.

Föraren avgör när hunden ska kommenderas in.

e) Tävlande får inte ta emot hjälp av utomstående.

f) I lydnadsmomenten gäller att den tävlande, för att erhålla högsta betyg,

inte får uppmuntra hunden (genom klappning, beröm eller liknande) under ett

moments genomförande. Detta är däremot tillåtet efter varje avslutat

moment.

g) Godis eller hjälpmedel såsom boll, ring o.dyl. får ej användas från och

med att hunden beträder appellplanen och till och med att denna lämnats.

LYDNADSMOMENT

ALLMÄNT

Bedömning:

Hund som startar före kommando

Hund som, i moment där den sändes från förarens sida, tjuvstartar kan

tilldelas högst betyg 6, detta under förutsättning att hunden omedelbart låter

sig inkallas till sidan igen, annars underkänns den.

Hund som inte är tyst:

Hund som ger ihållande skall i moment, där skallgivning inte ingår, ska

underkännas i momentet. Högre betyg än 7 bör inte ges till hund som

gnäller högljutt, gläfser eller morrar.

Uppläggning:

Om ej annat anges sker förarens kommandon efter tävlingsledarens order.

LINFÖRIGHET Koeff 3

Kommando: ”Fot”

Hunden, som föres i fritt hängande koppel, ska villigt följa föraren, gående

på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens

knä. Linförighet ska prövas i olika gångarter (vanlig marschtakt och

språngmarsch) och i samband med vändningar. Då föraren gör halt ska

hunden utan kommando genast stanna i utgångsställning. Vid nytt

marschanträde och vid förändringar av gångart får kommandot upprepas.

Bedömning:

Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar på

tävlingsledarens tillsägelse. Hund som under större delen av momentet förs

i stramt koppel (hunden stretar eller släpar efter) eller följer föraren på

längre avstånd än ca 1 m kan inte godkännas.

PLATSLÄGGANDE Koeff 2

Kommando: ”Fot” -”Plats”, ”Ligg” eller tecken.

På kommando ska hunden snabbt lägga sig. Platsläggandet utförs under

gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter ca 10 m från den liggande

hunden.

Bedömning:

Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och

är slut då föraren stannat och vänt sig om. Hund som lägger sig före

kommando underkänns. Om hunden inte lägger sig och detta upptäcks av

föraren efter några stegs förflyttning ska hunden underkännas även om

föraren genom förnyat kommando lyckas förmå den att inta liggande

ställning. Hund som först lägger sig och sedan sätter eller ställer sig

underkänns.

Uppläggning:

Föraren gör helt om halt och avhämtar hunden på tillsägelse

av tävlingsledaren.

INKALLANDE Koeff 2

Kommando: ”Hit” -(”Fot”)

Föraren lämnar den sittande hunden och går ca 15 m. Hunden ska sedan inkallas.

Bedömning:

Momentet börjar då föraren lämnar hunden och är slut då

hunden intagit utgångsställning igen. Huvudvikten ska läggas vid att

hunden visar god lydnad och snabbhet vid inkallningen. Ändrar hunden

ställning före inkallningskommandot ges högst betyg 8. Hund som före

inkallningskommandot avviker mer än ca 3 m från sin plats underkänns.

APPORTERING Koeff 3

Kommando: ”Apport” -”Loss” -(”Fot”)

Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren

utlämnat föremål minst 10 m, ska hunden på kommando genast hämta

detta, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando

avlämna föremålet. Föremålet ska vara en apportbock av trä.

Bedömning:

Momentet börjar då föraren kastar föremålet och är slut då

hunden avlämnat detta, dock gäller att om hunden avlämnar föremålet

sittande framför föraren ska den därefter, med eller utan kommando, inta

utgångsställning. Vid tuggningar sänks betyget, ihållande, kraftiga

tuggningar bör ge högst betyg 6. Hund som inte håller fast föremålet ända

fram till avlämnandet utan släpper ner det på marken bredvid föraren ges

högst betyg 7.

HOPP ÖVER HINDER Koeff 3

Kommando: ”Hopp” -”Sitt” -(”Fot”)

Föraren ställer upp med hunden på lämpligt ansatsavstånd från hindret.

Hunden ska, från utgångsställning, på kommando hoppa fritt över hindret.

Hunden ska sedan, med eller utan kommando, sätta sig på andra sidan och

sitta kvar till dess föraren kommenderar återhopp. Hindrets höjd är 85 cm och täckt.

Bedömning:

Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd och

är slut då hunden efter hoppen intagit utgångsställning. Om hindret rivs

eller används som stöd underkänns momentet. Vidrörande av hindret ska

medföra högst betyg 8.

Sker återhoppet utan att föraren gett kommando ges högst betyg 6. Detta

under förutsättning att hunden först stannat, återvänder den ändå

underkänns momentet. Högre betyg än 8 kan inte tilldelas hund, som intar

annan ställning än sittande.

Uppläggning:

Tävlingsledaren bestämmer från vilken sida av hindret

hunden ska starta men föraren äger rätt att avgöra hundens startavstånd.

Föraren avgör när hunden ska sättas på andra sidan hindret.

UPPLETANDE AV FÖREMÅL Koeff 4

Kommando: ”Leta, apport” och/eller tecken -”Loss”

På ett område av ungefär 20×50 m storlek ska ett, föraren icke tillhörigt,

föremål läggas ut. Sökarbetet ska vara avslutat inom 3 minuter.

Bedömning:

Momentet (och tidtagningen) börjar när föraren efter

tävlingsledarens klartecken sänder ut hunden på första slaget och är slut när

tiden har utgått, med följande undantag:

-Om hunden innan max-tidens utgång apporterat föremålet är

momentet slut då föremålet avlämnats.

-Om hunden påbörjat en apportering före max-tidens utgång får

apporteringen fullföljas tills hunden avlämnat, först därefter är momentet

slut.

För godkännande krävs att hunden finner och apporterar föremålet.

För högsta betyg krävs att hunden avlämnar föremålet som vid

apportering. Lätt tuggning på apportföremål innebär max-betyg 9. Anses

tuggningen mer allvarlig (hunden biter sönder föremål), bör högre betyg än

8 ej ges. Hunden ska söka i ett raskt tempo utan inslag av rusningar.

Tröttnar hunden och börjar ”klibba” vid föraren, bör högre betyg än 7 inte

ges. Hund, som vägrar att lyda förarens dirigering eller endast med

svårighet kan förmås söka, bör ej ges högre betyg än 6. Går hunden utanför

området, äger föraren rätt att dirigera hunden tillbaka. För högsta betyg

äger föraren ej rätt att via halsring, tjänstetecken etc styra och föra hunden.

Uppläggning:

Rutan ska utmärkas senast 12 timmar före beräknad första

start och vara så överskådlig att hunden endast temporärt kan komma utom

synhåll.

Lämpliga föremål är handske, portmonnä e.d. Som föremål får ej användas

apportbock, sökrulle, metallföremål eller föremål som i storlek avsevärt

avviker från ovan nämnda exempel. Föremålen placeras på samma ställen

för samtliga hundar.

Avvallning ska ske med både person och hund. Tävlingsledaren meddelar

när en minut återstår.

PATRULLSTIG Koeff 3

Patrullormrådet ska vara 100 m lång stig, och förlagt till sådan

terräng att hundens arbete utan svårighet kan följas. En figurant ska

vara utplacerad, på ett avstånd av max 20 m från stigen och ligga på motvindssidan om detta går att genomföra.

Hunden ska när den funnit en figurant markera detta för föraren.

Den effektiva patrulltiden får uppgå till högst 5 min.

SKYDD

Allmänt

Bedömning:

Angrepp

Med angrepp menas att hunden biter. I de moment där angrepp

krävs av hunden påverkas betyget i hög grad av angreppsförsökets kraft, ett

alltför lamt angreppsförsök medför ett underkännande av momentet.

Hunden ska också utnyttja första tillfälle till angrepp. Hunden ska för

erhållande av högsta betyg angripa så länge figuranten agerar, d v s så

länge figuranten flyr/söker fly eller riktar ett angrepp mot förare eller hund.

Upphörande med angrepp

Hunden har rätt att angripa så länge figuranten är i rörelse. I ärmmomenten

krävs dock inte att figuranten ovillkorligen står stilla i de fall då hunden

drar omkring figuranten. Gränsdragningen görs då när figuranten påbörjar

sina försök att bli stilla. Hund som dröjer alltför länge med att upphöra

med angreppet underkänns i momentet. En annan detalj som också

påverkar betyget är vilka åthävor föraren använder för att få hunden att

sluta angripa.

Orent arbete och angrepp på stillastående figurant

Om hunden inte angriper den stillastående figuranten men ändå inte kan

låta bli denna räknas detta som s k orent arbete och medför högst betyg 8 i

momentet. Angrepp på stillastående figurant medför automatiskt ett

underkännande.

Uppträdande vid bevakning

Vikt ska fästas vid att hunden håller bevakningen, d v s har uppmärksamhet

på figuranten. En hund som tydligt släpper bevakningen och samtidigt

lämnar figuranten mer än ca 5 m underkänns. Om hund är tyst eller skäller

under bevakningen bedöms som likvärdigt.

Uppträdande före sändande

För en hund som gnäller högljutt, skäller eller visar oro är max-betyget 9.

Hund som tjuvstartar kan tilldelas högst betyg 6, detta under förutsättning

att den låter sig inkallas inom ca 10 m, annars underkänns den.

Inkallande till sidan

Då hunden avhämtas eller då den utgått från förarens sida för att avvärja ett

överfall har föraren rätt att kommendera in hunden till sidan.

Uppläggning:

Avhämtande och avväpning

I de moment där hunden ska avhämtas ges föraren tillsägelse att hämta

hunden då den bevakat i ca 5 sekunder (om inte annat uttryckligen sägs i

regeltexten). Där avväpning föreskrivs ska föraren ta vapnet/tillhygget från

figuranten.

SÄNDANDE FÖR BEVAKNING Koeff 4

Kommando: ”Revir”

Hunden sändes mot en på ca 20 m avstånd stillastående figurant.

Figuranten utplaceras från sidan i ekipagets åsyn. Efter tillsägelse av

tävlingsledaren sänder föraren hunden för att uppta bevakning. Efter ca 5

sekunder avhämtas den efter tillsägelse av tävlingsledaren.

Bedömning:

Momentet börjar då figuranten startar förflyttningen och är slut

då föraren kommit fram till hunden och fått den under kontroll vid sidan.

Bevakningen ska ske i figurantens omedelbara närhet. Om hunden

överhuvudtaget inte kommer upp närmare figuranten än ca 10 m kan den

inte godkännas.

Uppläggning:

Figurantens förflyttning bör vara ca 20 m.

BEVAKNING – Koeff 5

Kommando: ”Pass på”

På tävlingsledarens tillsägelse placeras hunden på bevakning. Föraren

avlägsnar sig därefter ca 10 m. Då figuranten springande söker avlägsna

sig, ska hunden hindra detta. Hunden provas i en förflyttning. Figuranten stannar på hundens angrepp och då ska hunden släppa och inta bevakning.

Bedömning:

Momentet börjar då föraren lämnar hunden och är slut då

föraren kommit tillbaka till hunden och fått den under kontroll vid sidan.

Uppläggning:

Föraren placerar hunden i valfri ställning och på valfri plats.

Föraren bör innan hunden placeras få upplysning om sin egen plats under

momentet. Tävlingsledaren dirigerar figurantens förflyttning, när och

vart. Förflyttningen får inte ske förrän föraren hunnit inta sin plats.

Efter förflyttningen avhämtar föraren hunden på tävlingsledarens tillsägelse.

FLYKT MED SKOTT Koeff 3

Kommando: ”Revir”

Efter anvisning från tävlingsledaren flyr figuranten, som försetts med

pistol, från förare och hund, som i utgångsläget står ca 3 m bakom

figuranten. Efter ca 15 m flykt och på tecken från tävlingsledaren

kommenderas hunden till angrepp. Då den är ca 15 m från figuranten

vänder sig denne något mot hunden och avlossar ett skott i luften samtidigt

som flykten fortsätter i en sväng till höger. Föraren får inleda avhämtandet

då skottet avlossas.

Bedömning:

Momentet börjar då figuranten startar flykten och är slut då

föraren har hunden under kontroll vid sidan efter att ha avväpnat

figuranten. Hund som visar rädsla för skottet ska erhålla avsevärd sänkning

av betyget. Hund som släpper då föraren är på längre avstånd än ca 10 m

underkänns.

Uppläggning:

Då hunden angripit ska kamp mot den upptas till dess

föraren beordrar figuranten ”Stå stilla”. Släpper hunden bettet ska dock

figuranten avbryta sitt agerande.