KM/ SM Regler

Securitas-KM i Skydd / Lydnad / Bevakning

Lilla KM

Lydnad

Linförighet

Läggande under gång

Inkallning

Apportering trä apport

Hopp över hinder. Hopp – sitt – hopp

Uppletande

Uppletande 1 föremål ruta 10x50m, föremål utlägges så hunden ser

Bevakning / Patrullstig

Patrullstig – 1 figurant max 20 m ut i motvind.

Skydd.

Bevakning m 1 förflyttning. Förare står 10m ifrån hunden

Sändande för bevakning – 20 m

Flykt m skott

 

Stora KM

Lydnad

Platsläggande

Linförighet

Framförgående

Fritt följ

Läggande under gång

Ställande under gång

Inkallning

Kryp

Apportering

Skall

Hopp över hinder. Hopp-sitt-hopp.

Uppletande

Uppletande 4 föremål ruta 10x50m. 5 min

Bevakning / Patrullstig

Patrullstig – 2 figuranter. 200 meters bana.

Skydd

Anrop av figurant

Modprov

Släppande

Visitation

Transport

Överfall

Fritagningsförsök

Bevakning

Sändande för bevakning

Flykt med skott

—————————————————————————

 

REGLER FÖR SECURITASMÄSTERSKAPET I HUNDTJÄNST ATT GÄLLA 2018 –

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

1. Rätt att deltaga:

Anställd väktare som har tjänst som hundförare inom Securitaskoncernen samt vara av RPS godkänt ekipage.

2. Deltagande lag:

Samtliga regioner får deltaga med ett lag vardera.

Securitaskoncernen delas in följande regioner. Södra, Västra, Östra, Stockholm samt Norra som får deltaga med ett lag vardera.

Deltagande lag skall själv kunna arrangera en tävling.

Laget får bestå av fem ekipage varav en kan vara tävlande i klass 1 och en av dessa är reserv samt en lagledare.

Anmälan bör ske senast åtta veckor före tävlingsdatum.

Definitivt lag anmäls i samband med lottningen. Senare förändring skall godkännas av tjänstgörande domare.

3. Inbjudan:

Skall ske direkt till respektive huvudbolags hundansvarig, och hundklubb, i god tid före tävling. Hundansvarig informerar sin ledning.

Tävlingarna genomföres en gång per år.

Annonsering bör om möjligt ske på Workplace.

4. Funktionärer:

Domare och övriga funktionärer utses av arrangören. Kompetensen för uppgiften avgörs av arrangören men domarna bör vara av SBK utnämnda 1 klass A-domare. De två domarna utgör tävlingsjury. Om fler än 2 domare används börskyddsmomentet dömas av utnämnda 1 klass A-domare övriga moment kan dömas av SBK utnämnda 1 klass B domare.

5. Hinder för deltagande:

Tikar som löper får deltaga men skall gå efter övriga hundaroch ha separat platsliggning.

Hund som är sjuk eller skadad får ej delta

Att denna punkt efterlevs ligger på domarnas ansvar.

6. Resultatberäkning:

De tre högsta snittbetyg i laget sammanräknas till lagresultat. Vid lika snitt avgörs placeringen i första hand av uppnåddasnittbetyg i huvudmomentet (skydd), och i andra hand avsnittbetyg i specialmomenten (skydd), patrullstig och uppletande. Vid lika snittbetyg även där delas placeringen.

7. Priser.

Tävlingen är i första hand en lagtävling, och i andra hand en individuell tävling. Detta skall beaktas vid prisinköp. Dock skall placering 1-3 individuellt ha pris. Vandringspris bör begränsas. Befintliga priser är nu förtecknade och registrerade i samband med tävlingen 1992.

8. Regelrevidering:

Kan ske årligen.

9. Tävlingsdräkt:

Lagens tävlingsdräkt skall vara uniform. Det skall klart och tydligt framgå regionstillhörighet på nummerlappen som arrangören tillhandahåller.

10. Provhund:

Skyddsmomentens uppläggning skall visas med en provhund.

11. Brott:

Att dessa regler efterlevs är av yttersta vikt. Därför kommer brott mot dessa regler inte att accepteras. Skulle något lag mot förmodan ändå att bryta mot dessa regler diskvalificeras laget från tävlingen det året. Det åligger respektive lagledare att tillse att de tävlande i deras lag känner till de regler och anvisningar som gäller.

12. Kostnader:

 

Samtliga kostnader skall fördelas på deltagande lag

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

BEDÖMNING, UPPLÄGG, FÖRARES SKYLDIGHETER SAMT HUNDSFRAMFÖRANDE

Bedömning

Moments början och slut, hund får ej lastas för annat än detsom förekommer under själva momenten. Början och slut anges för varje moment först under rubriken ”Bedömning”.

Vägran, som regel kan ett moment avbrytas när hunden vägrat åtlyda tredje kommandot/tecknet. Samma gäller om hund återvänder till förarens sida utan att utfört momentet (gäller ej återkallande vid tjuvstart ). Domare äger även rätt att avbryta ett moment om hunden visar uppenbar oförmåga att genomföra detsamma.

Kommando och tecken, utöver kommando får hundens namn användas som lystringsord. Använder föraren tecken så får detta i princip inte utsträckas längre i tid än ett muntligt kommando. Tecken som alternativ till kommando får bara användas där reglerna så anger. Används tecken skall detta meddelas vad gäller lydnads momenten till domarna innan momentet utförs.

Uppläggning

Likvärdig prövning, tävlingsledningen ambition skall vara att pröva hundarna på ett så likvärdigt sätt som möjligt.

Tekniskt fel, Om momentet ej kunnat utföras som planerat så avgör domarna om momentet trots detta går att bedöma eller om det skall betraktas som tekniskt fel och momentet således göras om. En förare kan aldrig orsaka ett tekniskt fel genom att inte följa regler och anvisningar eller de order som ges av tävlingsledaren.

Förares skyldigheter:

Föraren är skyldig att väl känna och följa de regler och anvisningar som utfärdats för tävlingen samt de ytterliggare anvisningar som meddelas av tävlingsledningen. Det åligger respektive lagledare att tillse att detta följs.

Hunds framförande

Vid samtliga lydnad och skyddsmoment skall hunden om ej annat framgår av reglerna framföras fritt vid sidan och kopplet skall därvid avlägsnas och bäras osynligt för hunden.

Utgångsställning, med utgångsställning menas att hunden är sittande vid förarens vänstra sida. Vid inkommande till den stillastående förarens sida accepteras att hunden först sätter sig framför och sedan kommenderas in till vänster sida. Föraren avgör när hunden skall kommenderas in.

Tävlande får inte vid något moment ta emot hjälp av utomstående

I lydnadsmomenten gäller att den tävlande för att erhålla högsta betyg, inte får uppmuntra hunden genom klappning eller dylikt under ett moments genomförande.

Godis eller hjälpmedel såsom boll, kampleksak boll och dylikt får ej användas från och med att ekipaget beträder appellplanen och till och med att denna lämnats. Detsamma gäller även i övriga moment där flera hundar använder samma mark.

Om föraren bryter mot detta blir ekipaget diskvalificerade från fortsatt tävlande

LYDNADSMOMENT

Allmänt

Bedömning:

Hund som startar före kommando

Hund som, i momentet där den sändes från förarens sida, tjuvstartar kan tilldelas högst betyg 6, detta under förutsättning att hunden låter sig inkallas till sidan igen innan den hunnit längre från föraren än cirka 10 meter, annars underkänds den.

Hund som inte är tyst

Hund som ger ihållande skall i moment, där skallgivning inte ingår, ska underkännas i momentet. Högre betyg än 7 bör inte ges till hund som gnäller högljutt, gläfser eller morrar.

Uppläggning:

Om ej annat anges ger föraren kommandon efter tävlingsledarens order.

 

1. Linförighet. Kommando ”Fot” koefficient 3

Hunden, som föres i fritt hängande koppel, ska villigt följa föraren, gående på dennes vänstra sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförigheten ska prövas i olika gångarter (vanlig marschtakt och språngmarsch) och i samband med vändningar. Då föraren gör halt ska hunden utan kommando genast stanna i utgångsställning. Vid nytt marschanträde och vid förändringar av gångart får kommandot upprepas.

Bedömning:

Momentet börjar vid första marschanträdet och slutar på tävlingsledarens tillsägelse.

Hund som under större delen av momentet förs i stramt koppel (hunden stretar eller släpar efter) eller följer föraren på längre avstånd än ca 1 meter kan inte godkännas.

 

2. Framförgående. Kommando ”Före” – ”Stanna” koefficient 2

På kommando ska hunden kopplad gå framför föraren i kopplets längd. När föraren gör halt ska hunden på kommando genast stanna.

Bedömning:

Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och är slut efter halten under linförighet.

Tillåts hunden helt bestämma riktning skall den underkännas. Hund som stretar, nosar, ej håller avståndet eller sätter sig vid halt bör ej ges högre betyg än 8. Hund som vänder tillbaka och någon gång befinner sig bakom eller i jämnhöjd med föraren skall underkännas.

Uppläggning:

Från linförighet kommenderas hunden att gå framför föraren. Efter ca 25 meter beordras föraren göra halt, gå fram till hunden och göra helt om marsch. Samma sak prövas sedan i andra riktningen. Momentet avslutas med halt under linförighet.

 

3. Fritt följ med störning . Kommando ”Fot” koefficient 4.

Hunden är okopplad. Provet utförs i övrigt som ”Linförighet” men hunden ska även prövas vid förflyttning från halt till två eller tre steg i olika riktningar samt i vändningar på stället.

Störningens bestäms av tävlingsledaren och skall godkännas av domarna, skall bestå av minst ett hinderpassage och någon form av yttre störning tex fotboll, ej något inslag av skydd som störning.

Bedömning:

I tillämpliga delar som moment ”Linförighet”

4. Platsläggande. Kommando ”Plats” , ”Ligg” eller tecken. Koefficient 2.

På kommando ska hunden snabbt lägga sig. Platsläggandet utförs under gång utan att föraren stannar. Föraren fortsätter springande ca 20 meter och stannar på tävlingsledarens order vänd mot hunden.

Bedömning:

Momentet börjar i och med den inledande förflyttningen och är slut då föraren stannat och vänt sig om. Föraren beordrat hunden i utgångsställning.

Hund som lägger sig före kommando underkänds. Om hunden inte lägger sig och detta upptäcks av föraren efter några stegs förflyttning ska hunden underkännas även om föraren genom förnyats kommando lyckats förmå den att inta liggande ställning. Hund som först lägger sig och sedan sätter sig eller ställer sig underkänds.

Uppläggning:

Föraren gör helt om halt och avhämtar hunden på tillsägelse av tävlingsledaren.

 

 

5. Stående. Kommando ”stå”, ”stanna” eller tecken. Koefficient 2.

På kommando skall hunden snabbt ställa sig. Ställandet utförs under gång utan att föraren stannar.

Bedömning:

Momentet börjar i och med del inledande förflyttningen och är slut då föraren stannat och vänt sig om.

Hund som intar stående ställning före kommandot underkänds. Om hunden lägger sig eller sätter sig underkänds den. För godkännande krävs att hunden stannar inom ca 2 meter efter förarens kommando.

Uppläggning:

Föraren fortsätter ca 10 meter från den stående hunden, gör helt om halt och avhämtar hunden på tillsägelse av tävlingsledaren.

 

6. Inkallande. Kommando ”Hit” eller tecken .Koefficient 2.

Föraren lämnar den sittande hunden och går ca 50 meter. Hunden ska sedan inkallas.

Bedömning:

Momentet börjar då föraren lämnar hunden

Momentet börjar då tävlingsledaren kommenderar kalla in och är slut då hunden intagit utgångsställning igen.

Huvudvikten skall läggas vid att hunden visar god lydnad och snabbhet vid inkallningen. Ändrar hunden ställning före inkallningskommandot ges högst betyg 8. Hund som före inkallningskommandot avviker mer än ca 3 meter från sin plats underkänds.

7. Krypande. Kommando ”Ligg” – ”Kryp” – ”Sitt”.Koefficient 3.

Hunden läggs. På kommando ska hunden krypa ca 8 meter vid sidan av sin föraren med ett avbrott om ca fem sekunder, under vilket hunden skall bibehålla liggande ställning. Halt görs på tävlingsledarens tillsägelse. Hunden sättes sedan.

Bedömning:

Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar föraren att lägga hunden och är slut då hunden satts upp efter halten.

Huvudvikten skall läggas vid att hunden har låg ställning (även bakdelen) och att inte hunden tillåts bestämma tempo och/eller riktning. För godkännande krävs att hunden under större delen av sträckan vidrör marken med armbågarna och/eller bröstkorgen. För hund som lägger eller sätter sig för tidigt ges högst betyg 7, samt att hund som sätter sig vid avbrottet ges högst betyg 7. Hund som ej stannar utan kommando då föraren gör halt ges högst betyg 9. För högsta betyg krävs att föraren går upprätt.

Uppläggning:

Avbrottet läggs in efter halva sträckan.

 

8. Apportering. Kommando ”Apport” – ”Loss”.Koefficient 3.

Hunden i utgångsställning. Sedan föraren kastat ett av tävlingsledaren tilldelat föremål minst 10 meter, ska hunden på kommando genast hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet.

Föremålet väljs av tävlingsledaren och skall vara format så hunden utan större problem kan gripa och bära det, vikt ej högre än 4 kg, föremålet skall godkännas av domarna.

Bedömning:

Momentet börjar då föraren kastar föremålet och är slut då hunden avlämnat föremålet, dock gäller att om hunden avlämnar föremålet sittande framför föraren skall den därefter, med eller utan kommando, inta utgångsställning.

Vid tuggningar sänks betyget, ihållande, kraftiga tuggningar bör ge högst betyg 6. Hund som inte håller fast föremålet ända fram till avlämnandet utan släpper ner det på marken bredvid föraren ges högst betyg 7.

 

9. Skall. Kommando ”Skall” – ”Tyst”.Koefficient 2.

Hunden i utgångsställning. På förarens kommando ska hunden avge skall och upphöra med skallet.

Bedömning:

Momentet börjar på tävlingsledarens tillsägelse ca 7-8 sekunder före den första ordern till föraren och är slut på tävlingsledarens tillsägelse ca 7-8 sekunder efter sista ordern till föraren.

För godkännande krävs tydligt skall. Hund som skäller då den inte ska skälla ges högst betyg 6. Om hunden ändrar ställning är max betyget 8.

Uppläggning:

Ca 7-8 sekunder bör förflyta mellan tävlingsledarens order till föraren.

 

10. Hopp över hinder. Kommando ”Hopp” – ”Sitt”.Koefficient 3.

Hunden ska, från utgångsställning, på kommando hoppa fritt över hindret. Hunden ska sedan, med eller utan kommando, sätta sig på andra sidan och sitta kvar till dess tävlingsledaren beordrar föraren kommendera återhopp.

Bedömning:

Momentet börjar när föraren ställt upp på lämpligt avstånd och är slut då hunden efter hoppen intagit utgångsställning.

Sker återhoppet utan att föraren gett kommando ges högst betyg 6. Detta under förutsättning att hunden först stannat, återvänder den ändå underkänds momentet. Högre betyg än 8 kan inte tilldelas hund, som intar annan ställning än sittande. Om hindret rivs eller används som stöd underkänds momentet. Vidrörande av hindret skall medföra högst betyg 8.

Uppläggning:

Tävlingsledaren bestämmer från vilken sida av hindret hunden skall starta men föraren äger rätt att avgöra hundens startavstånd.

Föraren avgör när hunden ska sättas på andra sidan hindret.

Hindret ska vara 85 cm högt, minst 100 cm brett och helt täckt, materialet valfritt.

 

11. Platsliggande. Kommando ”Plats” – ”Ligg” eller tecken. Koefficient 4.

Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående och stannar utom hundarnas åsyn. Dessa ska kvarligga i 5 minuter utan att förflytta sig. När föraren lämnar hunden må kommando användas. På order av tävlingsledaren avhämtar förarna hundarna. Under platsliggningen avlossas fyra skott på ett avstånd av ca 20-40 meter.

Bedömning:

Momentet börjar då tävlingsledaren beordrar nedläggning av hundarna och är slut när tiden utgått, på tävlingsledarens kommando.

Om hunden kryper mer än ca 3 meter underkänds den. För hund som sätter sig ges högst betyg 8, ställer den sig ges högst betyg 5.

Sedan förarna lagt ner och lämnat hundarna får dessa inte påverkas. Domarna kan dock ge order om avhämtning av hund om den allvarligt stör andra. Om momentet p.g.a. tekniskt fel (t.ex. hundslagsmål) måste göras om, får inte de hundar delta som eventuellt räknas som vållande/delvållande till den inträffade störningen. Ej heller får de hundar som oberoende av störningen redan åsamkat sig ett underkänt betyg delta. För övriga hundar gäller att betygsättningen endast får påverkas av det som inträffar vid det förnyade utförandet.

Uppläggning:

Tiden räknas från det ögonblick förarna, efter att ha lämnat hundarna, intagit sina anvisade platser.

Momentet ska utföras med minst tre hundar. Överstiger antalet hundar tio får uppdelning i omgångar ske.

Skotten ska avlossas bakom hundarna efter ca 1, 2, 3 respektive 4 minuter. Om skytten under momentet byter plats ska detta ske i lugn takt och skotten avlossas från stilla stående.

SPECIALMOMENT

Patrullstig vind och ljud. Koefficient 3.

Efter anvisning av tävlingsledaren går föraren med hunden kopplad en anvisad patrullstig som ska vara ca 150-250 meter lång. Utmed patrullstigen skall 2 eller 3 figuranter en av figuranterna kan ersättas av större föremål (antalet bestäms av tävlingsledaren och skall vara okänt för de tävlande) vara gömda på ett avstånd av max 15 meter från stigen. Figuranterna kan vara fördelade på båda sidor om stigen. Hunden ska markera figuranterna och tydligt ange riktningen varvid föraren stannar och meddelar domarna. Efter anvisning från tävlingsledaren fortsätter föraren framåt på patrullstigen. Patrulleringen får endast ske i en riktning och ska vara avslutad inom 8 minuter.

Bedömning:

Hund som missar en figurant kan ges högst betyg 8. För erhållande av betyg skall minst 1 figurant markeras.

Hund som skäller eller är tyst under markeringen bedöms lika.

Varje blindmarkering ger avdrag med två enheter.

Hund som ej avslutar patrulleringen inom stipulerad tid ges avdrag med minst två enheter.

Momentet är slut när tiden utgått eller när ekipaget kommit till patrullstigens slut.

I övrigt skall i betygsättningen tas hänsyn till ekipagets utförda arbete i förhållande till terrängen. T.ex. skall förare som märkbart ökar takten i slutet av stigen för att hinna inom stipulerad tid erhålla betygsneddrag.

Provet får dömas av en domare.

Uppläggning:

Vid utplacering av figuranterna eller föremål bör hänsyn tas till vind och terrängförhållanden. Figuranterna ska vara placerade med ett miniavstånd av 50 meter mellan varandra. Funktionärerna bör ej vara närmare föraren och hund än som behövs för att säkert kunna bedöma provet och får ej vara så nära att de nämnvärt distraherar hunden. Patrullstigen ska märkas med meterangivelser på var 50:e meter.

 

 

 

Uppletande :Koefficient 5.

På ett område av ungefär 50 x 50 meter i storlek skall fyra, föraren icke tillhöriga, föremål vara utkastade. Föraren dirigerar med kommandon och/eller tecken hunden från den sida av området som anvisats av tävlingsledaren. Funna föremål ska apporteras. Sökarbetet skall vara avslutat inom 5 minuter.

Bedömning:

Momentet (och tidtagningen) börjar när föraren efter tävlingsledarens klartecken sänder ut hunden på första slaget och är slut när tiden utgått, med följande undantag:

– Om hunden innan maxtidens utgång apporterat samtliga föremål är momentet slut då sista föremålet avlämnats.

– Om hunden påbörjat en apportering före maxtidens utgång får apporteringen fullföljas tills hunden avlämnat, först därefter är momentet slut.

För godkännande krävs att hunden finner och apporterar minst två föremål. Saknas ett föremål är maxbetyget 8, saknas två föremål är maxbetyg 6.

För högsta betyg krävs att hunden avlämnar fjärde föremålet som vid apportering. Lätt tuggning på apportföremålen innebär maxbetyg 9. Anses tuggningen mer allvarlig (hunden biter sönder föremålen), bör högre betyg än 8 ej ges.

Hunden skall söka i ett raskt tempo utan inslag av rusningar. Tröttnar hunden och börjar att ”klibba” vid föraren, bör högre betyg än 7 ej ges.

Hund, som vägrar att lyda förarens dirigeringar eller endast med svårighet kan förmås att söka, bör ej ges högre betyg än 6. Går hunden utanför området, äger föraren rätt att dirigera hunden tillbaka.

För att få maxbetyg äger föraren ej rätt att via halsring, tjänstetecken etc. styra och föra hunden.

Provet får dömas av en domare.

Uppläggning:

Rutan ska utmärkas senast 12 timmar före beräknad första start. Lämpliga föremål är handske, portmonnä eller dylikt. Som föremål får ej användas apportbock, sökrulle, metallföremål eller föremål som i storlek avsevärt avviker från ovan nämnda exempel. Föremålen placeras på samma ställen för samtliga hundar och får ej läggas närmare varandra än ca 10 meter. Samtliga föremål skall hanteras av tävlingsledaren mellan varje hund. Avvallning ska ske med både person och hund.

Tävlingsledaren meddelar när en minut återstår.

Tjänstetecken enligt SBK ska användas.

SKYDDSMOMENT

Huvudmoment

Allmänt, skyddstjänst

 

Bedömning.Angrepp

Med angrepp menas att hunden biter skyddsärmförsedd eller bitjackeklädd figurant. I de moment där angrepp krävs av hunden påverkas betyget i hög grad av angreppsförsökets kraft, ett alltför lamt angreppsförsök medför ett underkännande av momentet. Hunden ska också utnyttja första tillfället till angrepp. Hunden ska för erhållande av högsta betyg angripa så länge figuranten agerar, d v s så länge figuranten flyr/söker fly eller riktar ett angrepp mot föraren eller hund.

 

Upphörande av angrepp

Hunden har rätt att angripa så länge figuranten är i rörelseeller tills föraren kallar ur hunden. I momenten krävs dock inte att figuranten ovillkorligen står stilla i de fall då hunden drar omkring figuranten. Gränsdragningen görs då när figuranten påbörjar sina försök att bli stilla. Hund som dröjer alltför länge med att upphöra med angreppet underkänds i momentet. En annan detalj som också påverkar betyget är vilka åthävor föraren använder för att få hunden att sluta angripa. Föraren äger rätt att kalla ur hunden utan betygsnedd0rag. Passivitetsläppande och urkallning bedöms lika.

 

Orent arbete och angrepp på stillastående figurant

Om hunden inte angriper den stillastående figuranten men ändå inte kan låta bli denne (t ex lätt vidrör, i grövre fall gnider sig mot figuranten) räknas detta som s k orent arbete och medför högst betyg 8 i momentet. Angrepp på stillastående figurant medför automatiskt ett underkännande.

 

Uppträdande vid bevakning

Vikt ska fästas vid att hunden håller bevakningen, d v s har uppmärksamhet på figuranten. En hund som tydligt släpper bevakningen underkännes.. Om hund är tyst eller skäller under bevakningen bedöms likvärdigt. En hund som bevakar på längre avstånd än 5 meter erhåller betygsneddrag.

 

Uppträdande före sändande

För en hund som gnäller högljutt, skäller eller visar oro är maxbetyget 8.

Hund som tjuvstartar kan tilldelas högst betyg 6, detta under förutsättning att den låter sig inkallas inom ca 10 meter, annars underkänds den.

 

Avbrytande av moment

Det är viktigt att domarna före skyddstjänsten överenskommer hur man ska förfara om t ex moment ” Överfall” eller ”Dubbelretning” inte ska utföras p g a brister i transporten. Då det ofta är mycket knappt om tid hinner domarna inte konferera eller ens söka ögonkontakt med varandra, utan det lämpliga är att den ena domaren ges i uppdrag att vid behov ingripa och ge figuranten order att inte utföra momentet i fråga.

I de fall förare, domare eller tävlingsledare under pågående skyddsmoment vill avbryta figurantens agerande innan hunden angripit, får order som ingår i skyddstjänsten (”stå stilla”) ej användas. I stället beordras ”avbryt” för att klart ange avsikten att avbryta momentet vid t ex hunds oförmåga, tekniskt fel o dyl.

Inkallande till sidan

Då hunden avhämtas eller då den utgått från förarens sida för att avvärja ett överfall har föraren rätt att kommendera in hunden till sidan.

 

Avhämtande, visitation och avväpning

I de moment där hunden ska avhämtas ges föraren tillsägelse att hämta hunden då den bevakat i ca 5 sekunder (om inte annat uttryckligen sägs i regeltexten). Där avväpning föreskrivs ska föraren ta vapnet/tillhygget från figuranten. Om avväpning ej sker skall momentet underkännas.

I moment 4, 7 och 9skall figuranten avvisiteras genom att armar, kropp och ben känns över.

 

Sammanhängande moment

Momenten 1-4 utförs som ett sammanhängande moment men bedöms var för sig detsamma gäller moment 5-7 förslag på upplägg, enligt nedanstående skiss

 

 

Start

Överfall

Fritagning

 

 

Avslutande av moment:

När ett skyddsmoment är slut skall ekipaget vänta kvar på platsen och antingen invänta TL:s order eller själv ta initiativ till vidare transport, vilket TL meddelar vid genomgången innan tävlingen. Domaren kan avstänga ekipaget vid ohörsamhet.

1. Anrop av figurant. Kommando ”Stanna eller jag sänder hunden” .Koefficient 3.

Föraren beordras att gå en anvisad väg med hunden vid ”fot” okopplad. Vägen ska vara markerad med två märken med ca 10 meters mellanrum. Från dold plats på ca 40 meters avstånd förflyttar sig en käppförsedd figurant gående med skyddsärm. Föraren uppmanar figuranten att stanna genom att ropa ”stanna eller jag sänder hunden”. Detta ska ske före andramärket och halten så att figuranten hör uppmaningen. När föraren kommer fram till andra märket gör hen halt med hunden i utgångsställning. Figurantens förflyttning från sidan ska vara ca 20 m fram till en punkt. Vid denna punkt växlar figuranten till att springa med höjd arm mot föraren. När figuranten börjar springa mot föraren ger tävlingsledaren tillsägelse och tecken att skicka hunden.

Bedömning:

          Momentet börjar då föraren på tävlingsledaren tillsägelse startar förflyttningen mellan markeringarna och är slut då föraren skickar hunden på tävlingsledarens tillsägelse

Bedöms enligt anvisningar för fritt följ. Hund som tjuvstartar kan högst erhålla betyg 6. Med tjuvstart menas att hunden springer innan den får kommando av föraren och låter sig inkallas till sidan igen innan den hunnit längre från föraren än cirka 10 meter. Hunden får ej sändas innan den är inne vid förarens vänstra sida och ekipaget har intagit utgångsställning vid andra märket

Kan hunden ej kallas tillbaka underkännes momenten 1-4

.

Då hunden sänts äger föraren rätt att springa efter.

 

2. Modprov .Koefficient 5.

Den käppförsedda figuranten förflyttning från sidan ska vara ca 20 m fram till en punkt. Vid denna punkt växlar figuranten till att springa med höjd arm mot föraren. När figuranten börjar springa mot föraren ger tävlingsledaren tillsägelse och tecken till föraren att skicka hunden. Hotet avslutas när figurant och hund möts genom att figuranten fäller armen mot hunden.

 

Bedömning: Momentet börjar då figuranten vid punkten vänder upp mot föraren och är slut då figuranten står stilla på förarens order ”stå stilla”. Hundens sätt att angripa ska ha en avgörande betydelse för bedömningen. Sålunda ska den hund som stannar upp och väntar på skyddsärmen erhålla betygsneddrag härför (jämför med den hund som springer med oförminskad fart ända fram till figuranten). Likaså ska betygsneddrag ges den hund som undviker det hot den höjda ärmen och käppen innebär (jämför den hund som kastar sig upp och möter hotet).

 

Uppläggning: Figuranten ska agera mot hunden tills den angriper och föraren beordrar ”stå still”. Hunden får inte träffas av slag från käppen.

 

 

3. Släppande. Kommando ”Stå stilla”. Koefficient 4 .

Då figuranten efter kommando av föraren är stilla ska hunden släppa sitt bett och därefter bevaka figuranten. Alternativt inkallas till föraren.

Bedömning:

Momentet börjar då figuranten stannat och är slut då föraren har hunden under kontroll vid sidan.

Hunden måste vara godkänd i momentet ”Modprov” för att kunna tilldelas godkänt betyg i momentet ”släppande”. En ytterligare förutsättning för att momentet ”släppande” ska kunna godkännas är att hunden håller ett bett i skyddsärmen då föraren inleder sin order ”Stå stilla”.

Observeras bör att hund som släpper innan förarens kommando till figuranten inte kan belastas härför i momentet ”släppande” utan i stället i momentet ”Modprov”, detta eftersom gränsen mellan momenten är dragen vid figurantens avstannande. Momentet börjar då figuranten stannat och är slut då föraren har hunden under kontroll.

 

4.Visitation. Kommando ”Sitt” eller ”Ligg” – ”Pass på”.Koefficient 2.

Momentet utföres ej och underkänns om hund ej angripit i momentet modprov.

Efter att figuranten har kommenderats att ”stå stilla” i förgående moment kommenderar föraren figuranten att hålla händerna över huvudet. Föraren placerar hunden att bevaka medan han själv visiterar figuranten. Hunden och föraren ska därvid uppträda på var sin sida om figuranten. Hunden bör med uppmärksamhet lugnt bli kvar på anvisad plats. Momentet är slut när föraren åter har hunden under kontroll vid sidan.

Bedömning:

Angriper hunden underkänds den i momentet. Går föraren mellan hund och figurant ska detta medföra betygsneddrag med minst två enheter. Om avväpningen ej sker ska momentet underkännas.

Momenten 1-4 utförs som ett sammanhängande moment men bedöms var för sig. Om hunden ej angripit i moment 2 utföres ej heller momenten 3 och 4

Uppläggning:

Under visitationen ska hunden bevaka figuranten utan att angripa.

 

5. Transport. Kommando ”Transport”. Koefficient 3.

Föraren ställer upp 5 meter bakom och på tävlingsledarens kommando låter figuranten gå ca 5 meter framför sig. Hunden ska intresserat och vaksamt följa figurantens rörelse, men ändå lugnt gå vid förarens sida. Under momentet transport sker nästkommande moment överfall. Bedömning:

Momentet börjar då föraren startar figuranten och är slut då moment överfall inleds.

Hunden skall gå vid förarens vänstra sida som vid ”fritt följ” och ha uppmärksamheten riktad på figuranten men får inte angripa denne. Skall eller störande gnäll ger högst betyg 6.

Uppläggning:

Om föraren är felaktigt placerad i förhållande till figuranten ska tävlingsledaren påtala detta en gång.

6. Överfall .Koefficient 3.

Under transporten utförs momentet ”Överfall” mot föraren. Hunden skall genom angrepp avvärja överfallet, varefter figuranten intar stilla stående ställning. Momentet är slut då föraren har hunden under kontroll vid sidan.

Bedömning:

Momentet börjar då figuranten inleder överfallet och är slut då föraren fått hunden under kontroll vid sidan efter angreppet.

Förarens position ca 5 meter bakom figuranten skall beaktas så att den föraren som ger sin hund en extra tidsfrist för att avvärja överfallet genom att gå på större avstånd också belastas med betygsneddrag. En förutsättning är att förare och hund transporterar figuranten då överfallet ska utföras. Detta innebär att de då skall vara placerade enligt anvisningarna för ”Transport” bakom figuranten. Är detta inte fallet ska domarna ge figuranten order att inte utföra överfallet varvid momentet underkänds.

 

Uppläggning:

Var överfallet ska ske meddelas förare och figurant före momentet ”Transport”.

 

7. Fritagningsförsök. Koefficient 4.

Hunden placeras för transport av ”överfallsfiguranten (fig 1). Den figurant (fig.2) som skall utföra fritagningsförsöket skall komma ur en grupp personer eller från en dold plats. Figurantens utgångsläge för överfallet är c:a 6 meter bakifrån höger om föraren. Figuranten är utrustad med en bitjacka och belastningskäpp. Angreppet mot föraren skall utföras med vänsterarmen i brösthöjd. Hunden skall genom bett avvärja angreppet, varefter figuranten intar stillastående ställning och hunden ska då upphöra med angreppet, alt. kallas ur.

Figuranten skall visiteras och avväpnas

Bedömning:

Momentet börjar då figurant 2 påbörjar fritagningsförsöket och är slut då förare efter visitationen av figuranten som utfört fritagningsförsöket har hunden under kontroll vid sidan. I bedömningen skall hänsyn tas till hur snabbt och kraftfullt hunden avvärjer fritagningsförsöket samt uppträdande under visitationen. Visitation bedöms enligt anvisningarna i moment 4.

Hund som får förarhjälp för att uppmärksamma figuranten belastas i likhet med dubbelkommando.

Om visitation ej sker är max betyget 8

Efter det att hunden avvärjt överfallet har föraren rätt att kommendera in hunden till sidan.

Uppläggning:

Fritagningsförsöket skall påbörjas på tävlingsledarens tecken.

8. Bevakning. Koefficient 4.

På tävlingsledarens kommando transporteras bägge figuranterna från momentet fritagning till plats för bevakning därefter placerar föraren hunden att bevaka figurant 2. Föraren avlägsnar sig därefter tillsammans med figurant 1 ca 30 m.från figurant 2. Då figuranten springande söker avlägsna sig, ska hunden hindra detta. Hunden provas i två förflyttningar.

Bedömning:

Momentet börjar med transport från föregående moment fram till av tävlingsledaren anvisad plats för momentet bevakning och är slut då föraren kommit tillbaka till hunden och fått den under kontroll vid sidan.

I bedömningen av momentet bevakning ingår transporten från föregående moment fritagning

Uppläggning:

Föraren transporterar på tävlingsledarens kommando bägge figuranterna från momentet fritagningsförsök till av tävlingsledaren anvisad plats för momentet bevakning, därefter placerar föraren hunden i valfri ställning och på valfri plats. Bägge figuranterna skall placeras enligt tävlingsledaren anvisningar och får ej flyttas av föraren förrän denne kommer fram till figuranterna för att ta med anvisad figurant till av tävlingsledaren anvisad plats 30 meter bort. Föraren skall innan hunden placeras få upplysning om sin egen plats under momentet. Tävlingsledaren dirigerar figurantens förflyttningar. Första förflyttningen får inte ske förrän föraren hunnit inta sin plats. Mellan förflyttningarna bör förflyta 5-10 sek. Efter sista förflyttningen avhämtar föraren hunden på tävlingsledarens tillsägelse.

 

9. Sändande för bevakning. Koefficient  3.

På ca 50 meters avstånd från ekipaget förflyttar sig en figurant gående med skyddsärm. På tecken av tävlingsledaren sänds hunden.

Då hunden sprungit ca 25 meter stannar figuranten. Hunden skall uppta bevakning och får efter ca 10 sekunder på tävlingsledarens tillsägelse avhämtas. Föraren skall vid avhämtandet av hunden visitera figuranten . Under visitationen ska hunden bevaka figuranten utan att angripa.

 

Bedömning:

Momentet börjar då figuranten beordras iväg av tävlingsledaren och är slut då föraren efter visitation av figuranten har hunden under kontroll vid sidan.

Om visitation ej sker vid avhämtandet är max betyget 8

Under visitationen ska hunden bevaka figuranten utan att angripa.

 

10. Miljöangrepp. Koefficient 5

Skyddsarbete/Miljöangrepp – kommando ”revir” – ”attack”

Hundens vilja/intention att övervinna hinder svårigheter

Angrepp

Upphörande med angrepp/kontroll

Uppläggning

Momentet ska likna en tjänstenära situation där hunden ska fungera skyddsmässigt och utsättas för någon form av hinder/belastning.

Momentet börjar på tävlingsledarens anvisning och är slut då hunden intagit utgångsställning.

 

Bedömning

Vikt ska läggas vid:

Hundens vilja/intention att övervinna hinder eller svårigheter

Kraften i angreppet

Förarens förmåga att få hunden att upphöra med angreppet samt övriga kontrolldelar

Hund som går ur hand och ej kan återkallas ska ej godkännas.

Upplägget ska presenteras

för deltagarna under tävlingen i samband med provhund skyddsarbete.